subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Gestió d'Obra i Arquitectura Tècnica, "GOat"

GOat, SL qui som:

Som un grup jove i amb suficients coneixements per a dur a terme totes les propostes que es defineixen en aquesta pàgina, a més a més estem disposat a nous reptes, el nostre principal repte és efectuar el millor servei per als nostres clients, degut a que la nostra feina es veu recompensada amb la satisfacció dels nostres clients.

GOat, SL com som:

Com a norma general tenim que " La satisfacció del client es la nostra garantia de continuitat" Cada treball representa al nostre equip, un nou repte i una oportunitat de poder donar el millor servei als nostres clients.

GOat, SL que fem:

- Gestions d'obra "Project Management" La nostra funció en aquest departament serà la d'efectuar totes les gestions que facin falta per a dur a terme una obra, ja sigui desde la confecció del projecte, passant per la direcció de l'obra i com no, efectuant una gestió de l'obra en costos, contractació i coordinació d'industrials, planificació, control de qualitat, finalitzant l'obra amb un seguiment exaustiu dels repasos finals d'obra i tota la burocràcia que faci falta per a tenir definitivament les claus, el client final.

-Auditories de Projectes i AmidamentsCom ja sabem el nou CTE "Codi Tècnic de l'edificació" ha entrat en vigor desde l'any 2008, per aixó tenim una formació i ens estem actualitzant per a poder donar els serveis d'auditories de projectes amb el nou CTE, ja sigui per despatxos d'Arquitectura o per a Promotors que vulguin un segon punt de vista tècnic del projecte que han de desenvolupar.

A l'hora tambè donem el mateix servei però en temes d'amidaments d'obra, ja sigui per despatxos d'arquitectes o promotors.

- Estudis de Viabilitat S'efectuen estudis de viabilitat, per a solars que s'hagin d'adquirir a posteriori o de solars que ja estan a la disposició del promotor. A més a més, tenim una cartera de solars amb estudis de viabilitat efectuats que poden estar a disposició del nostre client.

- Projectes i llicencies d'activitats Es fan projectes de tot tipus degut al soport intern que tenim o fins i tot, tenim col-laboradors externs competents per a efectuar un projecte adient pel client. Igualment tenim facilitat en tramits i documentació necessaria per efectuat llicencies d''activitat.

- Informes PericialsEs te una gran experiència en efectuar informes, dictamens i peritatges judicials, ja sigui per clients privats o per la cartera de gavinets d'advocats que ens reconeixen la nostra feina.

 

- Tasques Varies En aquest apartat s'efectuen tasques, ja siguin:

Administratives, projectes d'obres menors, serveis a despatxos tècnics, cèdules d'habitabilitat de segona ocupació, direccions d'obra i coordinacions de Seguretat, qualsevol tasca que faci falta la nostra experiencia la durem a terme, això no es un repte, si no és un servei que volem donar al qualsevol client que entregi la seva confiança amb nosaltres.

posicionamiento web
Posicionamiento Web